[ Photos ] [ Portfolio ] [ Cooking ] [ Contact ] [ Resume ]
 
 

Benjamin W. Herila

 

Potato Latkes

Makes about servings.